Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Korsaka w Jeninie
  Jenin, ul. Lipowa 1, 66-450 Bogdaniec
  spjenin@o2.pl
  sekretariat2.spjenin@o2.pl
 • 95 7510039

  dyrektor szkoły - Sławomir Sitasz

Nawigacja

PROJEKTY

Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.

Projekt ”Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów Wielkopolski, w ramach Osi priorytetowa 8.Nowoczesna Edukacja, Poddziałanie 8.2.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.
Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp.,
Obszar wsparcia: Miejski Obszar Funkcjonalny: Gorzów Wlkp. i cztery ościenne gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Santok,
Partnerzy projektu:
cztery gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok
Akademia Gorzowska im. Jakuba z Paradyża,
Stowarzyszenie Edukacyjne,
Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM”,
Stowarzyszenie Przyjaciół Kształcenia i Wychowania Młodzieży
Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska.
Czas trwania projektu: 1.09.2016 r. – 31.10.2017 r.
Całkowita wartość projektu: 7 488 609,50 zł
środki przeznaczone na wsparcie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do matury z obszaru objętego projektem (tj.75 szkół w tym 49 publicznych w Gorzowie Wlkp., 20 publicznych w gminach partnerskich, 6 niepublicznych w Gorzowie), 7659 uczniów (w tym 6293 z publicznych szkół gorzowskich) i 292 nauczycieli (ok. 50% ze szkół miejskich).
Lider i partnerzy wnoszą 5% wkład niepieniężny udostępniając sale lekcyjne do zajęć projektowych.
Realizacja projektu:
I etap – doposażenie pracowni szkolnych do prowadzenia zajęć stacjonarnych
Sześć placówek wzbogaci się w nowoczesne pracownie komputerowe (TIK), wyposażone m.in. w przenośne komputery, projektor, mikroskop z kamerą, ekran i tablicę multimedialną. Pozostałe szkoły otrzymają środki dydaktyczne jako wyposażenie pracowni i pomoce do zajęć z języków obcych i matematyczno-
przyrodniczych, prowadzonych metodami z aktywnym uczestniczeniem uczniów. Nie zapomina się również o specjalnych pomocach dla uczniów zarówno bardzo zdolnych jak i mających określone problemy edukacyjne i zdrowotne.
II etap – obejmuje działania w trzech obszarach:
1) kształtowania kompetencji kluczowych i postaw dla rynku pracy,
2) indywidualizacji pracy z uczniem,
3) kształtowania kompetencji cyfrowych i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Będą one prowadzone równolegle, a w działaniach wezmą udział uczniowie i nauczyciele.
Pierwszy obszar – obejmuje zajęcia dla uczniów pozwalające podnieść kompetencje w zakresie znajomości języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz kształtować postawy pożądane na rynku pracy takich jak: innowacyjność, kreatywność, twórcze i logiczne myślenie, przedsiębiorczość. Dzięki zastosowaniu metody e-learningu w niektórych zajęciach razem z dzieckiem będzie mógł uczestniczyć jego rodzic.
Zajęcia językowe będą prowadzone w formie ćwiczeń i konwersacji, e-learningu oraz total immersion (całkowitego zanurzenia) podczas wyjazdów szkoleniowych.
Polubić matematykę i przedmioty przyrodnicze oraz wyrównać zaległości będzie łatwiej, gdyż pracownie do zajęć będą dobrze i nowocześnie wyposażone np. tablice interaktywne, sprzęt laboratoryjny, oprogramowanie dydaktyczne, pozwalające również eksperymentować, a nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie używania tych pomocy i stosowania metod pracy zwiększających efektywność kształcenia, np. nauczania wizualnego. Ponadto kadra pedagogiczna szkół może nauczyć się skuteczniej motywować uczniów, być dla nich indywidualnym przewodnikiem-tutorem, zdobyć międzynarodowy certyfikat psychoedukacji i coachingu.
Zajęcia szkolne będą się przeplatać z wyjazdami edukacyjnymi np. do ośrodków akademickich, laboratoriów firmowych, stacji dydaktycznych w celu odbycia warsztatów opartych na eksperymencie.
Uczniowie gimnazjum, przed którymi trudny wybór dalszej drogi życiowej, będą mogli skorzystać z doradztwa zawodowego prowadzonego metodą BLENDED LEARNING obejmującego badanie w celu opracowania IPD (indywidualnego planu działania), indywidualną sesję z doradcą a wszystko w celu otrzymania wskazówek co do predyspozycji i wyboru kierunku kształcenia.
Odnalezienie się na rynku pracy ma ułatwić przyszłym absolwentom m. in. trening umiejętności osobistych odbyty w formie wyjazdowej, sesje coachingowe, warsztaty uczestnictwa w profesjonalnej rekrutacji pracowników.
Drugi obszar realizacji projektu z udziałem uczniów i nauczycieli dotyczy indywidualizacji pracy z uczniem. Nauczyciele będą trenować umiejętność zastępowania agresji co jest niezmiernie ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa we współczesnej szkole.
Do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się są skierowane zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych oraz szeroki wachlarz zajęć o charakterze socjoterapeutyczno-ruchowym, psychoedukacyjnym, logopedycznym. Do zajęć gimnastycznych uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zostaną skierowani na podstawie badań przesiewowych z użyciem urządzenia Sensor Hipokratesa pozwalającego na opracowanie wskazówek i indywidualny dobór ćwiczeń jak i na ocenę skuteczności terapii.
Z kolei dla o sprecyzowanych zainteresowaniach została przygotowana oferta zajęć rozwijających te uzdolnienia poprzez udział w kołach naukowych, wyjazdowych warsztatach na wyższych uczelniach oraz obozach naukowych organizowanych w ferie zimowe i letnie.
Trzeci obszar działań dotyczy rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli a w szczególności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w edukacji.
Zainteresowani uczniowie począwszy od najmłodszych będą mogli się uczyć programowania np. w języku Scratch, wziąć udział w kursie LOGO robotyki i zaprzyjaźnić się z latającymi dronami, nauczyć się grafiki komputerowej, tworzenia filmów i albumów.
Tajniki programowania będą mogli zgłębić również nauczyciele, którzy poznają też szerokie możliwości stosowania TIK w dydaktyce.
Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, szkoły otrzymają kody dostępu do mobilnej platformy edukacyjnej, które udostępnią swoim uczniom, nauczycielom i rodzicom, aby mogli z pomocą materiałów tam zamieszczonych dowiedzieć się na czym polegają zagrożenia ze strony cyberprzestrzeni i jak skutecznie chronić siebie i swoich bliskich przed cyberprzemocą.

regulamin_projektu.pdf

Slownik_glownych_pojec.pdf

prezentacja_projektu_8.2.2.pdf

plakat_8.2.2.pdf

zal_1_dane_osobowe.doc.pdf

zal2_formularz_zgloszeniowy.pdf

zal_3_rezygnacja.doc.pdf

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Korsaka w Jeninie
  Jenin, ul. Lipowa 1, 66-450 Bogdaniec
  spjenin@o2.pl
  sekretariat2.spjenin@o2.pl
 • 95 7510039

  dyrektor szkoły - Sławomir Sitasz

Galeria zdjęć